Table of contents

Periodical:

Advanced Materials Research

Volume:

Chinese Ceramics Communications

Papers published in this volume:
Preface and Sponsors
Changes in Microstructures and Properties of Al2O3/ZrO2 (Y2O3) with Different Content of ZrO2
Chuan Zeng Pan, Long Zhang, Zhong Min Zhao, Zhen Sheng Qu, Quan Yang, Xue Gang Huang
p.1
Influences of SiO2 on Densification and Properties of Large Bulk Al2O3/ZrO2 (4Y) Eutectics
Quan Yang, Zhong Min Zhao, Long Zhang, Chuan Zeng Pan, Zhen Sheng Qu, Min Quan Wang
p.5
Influence of Holding Time on the Properties of Alumina-Aluminium Titanate Fiber
Jian Er Zhou, Xue Bing Hu, Shuang Hua Wang, Yong Qing Wang, Xiao Zhen Zhang
p.9
Investigation on Al2O3/YSZ Eutectic Ceramics Lining in the Pipes Prepared by Combustion Synthesis
Bao Cai Xu, Long Zhang, Chun Mei Wang, Rong Xia Duan
p.12
Preparation of Fe Coating Al2O3 Nanometer Composite Powder and its Mechanical Properties after Hot Press Sintering
Hong Xia Lu, Zhang Wei, Rui Zhang, Hong Liang Xu, Hai Long Wang, De Liang Chen, Dao Yuan Yang
p.16
Sintering of High-Strength Dense Al2O3 Using Rod-Like Submicron Al2O3 as Sintering Aid
Yong Qing Wang, Qi Bing Chang, Jian Er Zhou
p.20
Properties and Structure of Micro Porous Mullite-Corundum Refractory with High Strength
Juan Wu, Dao Yuan Yang, Kai Zhu, Rui Zhang
p.23
Effects of Sintering Additives on the Microstructure and Mechanical Properties of Silicon Nitride Ceramics by GPS
Wei Ru Zhang, Feng Sun, Ting Yan Tian, Xiang Hong Teng, Min Chao Ru, Yan Ding
p.27
Fabrication of SiC/Ti3SiC2/TiC Ceramic Composites by Pressureless Sintering of 3TiC/2.2Si/0.2Al
Bao Yan Liang, Xin Han, Qin Zou, Ming Zhi Wang
p.31