Table of contents

Periodical:

Key Engineering Materials

Volume:

High-Performance Ceramics VI

Papers published in this volume:
Preface and Sponsors
Current Status of Oxide Fibre-Reinforced Oxide Ceramic Matrix Composites for Gas Turbine Applications
Cengiz Kaya
p.1
Fabrication of Textured β-Si3N4 and β-Sialon by Slip Casting in a Strong Magnetic Field and Reaction-Sintering
Yoshio Sakka, Xin Wen Zhu
p.5
Large Bulk Al2O3/ZrO2 (Y2O3) Nanocrystalline Composites Prepared by Combustion Synthesis under High Gravity
Zhong Min Zhao, Long Zhang, Chuan Zeng Pan, Quan Yang, Zhen Sheng Qu, Guan Ling Su, Xue Gang Huang, Min Quan Wang
p.9
Ultra-High-Hard Composites of TiC-TiB2 Prepared by Combustion Synthesis under High Gravity
Zhen Sheng Qu, Quan Yang, Zhong Min Zhao, Long Zhang, Chuan Zeng Pan, Min Quan Wang
p.13
A Study on the Porous Microstructure of Yakbone Bioceramic
Jie Zhou, Wan Yi Zhao, Guo Zheng Quan
p.17
Effect of Microstructure on Removal Mechanism of Solid State Sintered Silicon Carbide in Polishing Procedure
Jian Qin Gao, Zheng Ren Huang, Jian Chen, Gui Lin Liu, Xue Jian Liu
p.21
Densification and Mechanical Properties of B4C Based Composites Sintered by Reaction Hot-Pressing
Guo Feng Wang, Ji Hong Zhang, Chunping Zhang, Kai Feng Zhang
p.24
Mechanical and Tribological Properties of 3D Carbon Fiber Reinforced SiC Composites Prepared by Liquid Silicon Infiltration
Hai Jun Zhou, Shao Ming Dong, Xiang Yu Zhang, Jin Shan Yang, Bo Lu
p.28
Structure and Performance of Self-Reactive Spray Formed Ti(C,N)-TiB2 Multi-Phased Ceramic Materials
Jian Jiang Wang, Hong Wei Liu, Wen Bin Hu, J.H. Wen, H.F. Lou
p.33